Rensing av vann

Svevia har ulike mobile vannrensings-anlegg som brukes til å behandle forurenset vann på stedet.

Svevia har ulike mobile vannrensings-anlegg som brukes til å behandle forurenset vann på stedet.

Rensing av vann

I mange områder har forurensingen spredt seg videre til grunnvannet, eller til en innsjø i nærheten. Svevia har ulike mobile vannrensings-anlegg som brukes til å behandle forurenset vann på stedet.

For at rensingen skal fungere optimalt, brukes det et fleksibelt utstyr som kan tilpasses de lokale forholdene på stedet som f.eks  vanngjennomstrømming, type forurensing, surhetsgrad, antall partikler i vannet etc. Vannrensings-prosjektene kan være utfordrende. Ofte må vannet behandles i flere omganger, og man må påregne justeringer i de ulike trinnene  av prosessen dersom forholdene skulle endre seg .  

Utfordrende vannrensings-prosjekt

Et av Svevias mest utfordrende vannrensings-prosjekt ble gjennomført på et TBT-forurenset område i Lomma, Sverige. TBT er en giftig, organisk tinnforbindelse som tidligere ble brukt som tilsetning i bunnstoff-farger.

Det TBT-forurensede vannet hadde svært høy PH-verdi (13), høyt sulfatinnhold og store mengder partikler. Prosjektet stilte dessuten høye krav til kapasitet, siden vannføringen gikk opp mot 80 m³ i timen.   Vannet ble pumpet til en sedimentasjonstank for pH-justering og flokkulering (separasjon av sediment fra en væske) Deretter ble vannet renset gjennom 4 seriekoblede filterenheter, der hvert filter var tilpasset forurensingens egenskaper. Prosessen krevde konstant overvåkning, 24 timer i døgnet.

Etterkontroll

Vi følger alltid opp saneringsprosjektene våre nøye, både med prøvetaking og analyser.

Mobil jordvask

Ved hjelp av en nyutviklet mobil jordvasker er det mulig å vaske forurenset masse både enklere og billigere enn før.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Referenseprosjekter(Svensk)

I årenes løp har vi samlet en mengde erfaring. Les om noen interessante prosjekter.

Ta gjerne kontakt med oss!