Sanering vid Triangeln, Helsingborg


Sanering av olja PAH, metaller och PCB

Vid fastigheten har det tidigare funnits verksamhet i form av en buss- och spårvagnsdepå och många kemikalier har förvarats på platsen.

På fastigheten Triangeln 3 i sydvästra delen av Helsingborg har verksamhet i form av buss- och spårvagnsdepå, impregnering och mellanlagring av slipers samt förvaring av kemikalier förekommit mellan åren 1944 - 2005. På fastigheten har även markförlagda bränslecisterner, markförlagd etanoltank, tvätthall, servicebyggnader samt verkstad förekommit.

Föroreningar i form av olja, PAH, metaller och PCB fanns inom fastigheten och härstammar från den före detta verksamheten.

I saneringen ingick schakt, transport, mellanlagring samt rivning av cisterner, betongfundament, oljeavskiljare och etanoltankar. Vid schaktning runt oljeavskiljarna påträffades en ledningskulvert på ca 20 m samt ytterligare oljeavskiljare och etanoltankar som även dessa revs.

Allt eftersom projektet pågick utökades schaktarbetet och fler underjordsetableringar påträffades, bland annat fler oljeavskiljare som behövde tömmas, rengöras och tas bort. I samband med detta gjordes även en grundvattensänkning där inträngande grundvatten pumpades till en slambil.

Efter avslutad sanering skall området bebyggas med ca 300 nya lägenheter.

Fakta

Beställare
Riksbyggen

Referens:
Gunnar Helgesson
0730 - 29 20 03
Funktionskompaniet

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktsumma
1,9 MSEK

Förorening
Olja, PAH, metaller och PCB

Mängd
Cirka 20 000 kubikmeter

Projektorganisation
Produktionschef: Johnny Palmberg
Arbetsledare: Pär Lindsmyr

Projekt färdigställt:
November 2017

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

På området där det tidigare bedrevs impregneringsverksamhet beräknas två ton arsenik finnas kvar i marken.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.