Bolagsstämma


Svevias huvudkontor i Solna. Foto: Magnus Jönsson

Svevias högsta beslutande organ

Svevias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Stämman kan besluta i alla frågor som inte enligt lag uttryckligen faller under annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och ledamöternas arvode fastställs.

Till årsstämmans övriga obligatoriska uppgifter hör att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagsstämman utser externrevisor och fastställer externrevisorns arvode.

I Svevia finns ingen valberedning. Valberedningens roll har i de statligt kontrollerade bolagen ersatts av en strukturerad styrelsenomineringsprocess som är koordinerad av enheten för statligt ägande inom Finansdepartementet.


Ersättningar

Svevia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

Bolagsordning

Svevias ambition är att efterleva de principer som uttrycks i aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy

Hållbarhet

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och övrig infrastruktur.

Jämställdhet & mångfald

På Svevia är vi övertygade om att jämställdhet och mångfald är en framgångsfaktor. En bra blandning av individer, kvinnor och män, svenskfödda och invandrare, gammal och ung, kan tillsammans uppnå en högre effektivitet och må bättre.