Vad är din starka
sida?


Inom Svevia delar vi med oss av varandras kunskaper och erfarenhet – till kollegor, kunder och leverantörer. Här kan du se vad du kan arbeta med inom Svevia.


Arbetsområden inom Svevia

På Svevia finns många olika arbetsområden med cirka 100 olika befattningar. Vi jobbar med allt från anläggning och drift av vägar, broar, järnväg till sanering, parkskötsel och trafiksystem.

Utför väg- och markarbeten som till exempel mark-, VA-arbeten, stensättning och ytskiktsarbeten.

Ansvarar för ett arbetschefsområde som oftast är ett geografiskt område. Leder och planerar.

Leder, planerar och följer upp det dagliga arbetet. Hanterar kunder, underentreprenörer och egna medarbetare.

Svevias interna arbetsmiljöexperter. Stödjer organisationen inom arbetsmiljöområdet.

Utför beläggningsarbete (asfalt- och emulsionsarbete, fräsning av asfalt och grus med mera).

Utför betongarbeten till exempel formbyggnad, armering, betongarbete och förstärkningsarbeten.

Ofta arbetschefens högra hand. Medverkar i projektets alla skeden som till exempel marknadsföring, kalkylering, uppföljning och planering.

Skapar anbud. Beräknar kostnader för arbete/material i anbud med mera.

Arbetar med inköpsfrågor (förfrågningsunderlag, offerter, utvärdering, upphandlingar med mera).

Sköter utsättning, inmätning och uppmätning i projekt och entreprenader. Jobbar med totalstation och GPS.

Utför park- och grönytearbeten som till exempel plantering av växter, trädbeskärning, gräsklippning med mera.

Ansvarar för att erhållna uppdrag genomförs enligt Svevias riktlinjer och krav. Har personal- och resultatansvar och ansvarar även för marknadsbevakning.

Utför reparationer, monterar, installerar och underhåller olika typer av utrustning.

Upprättar digitala trafikanordningsplaner (så kallade TA-planer), granskar och utför kontroll av TA-planer.

Specialist. Stödjer linjeverksamheten operativt inom ett visst tekniskt område.

Hyr ut redskap, verktyg, fordon och annan utrustning.

Utför drift och underhållsarbete till exempel vägservice, TA-arbeten, halk- och snöbekämpning, tvättning och montering av vägskyltar, slåtter av dikesrenar, räckesarbeten, röjning och markarbeten av skiftande slag.

Ansvarar för att erhållna uppdrag genomförs -i enlighet med projektchefens förberedelsearbete, företagets riktlinjer och krav -till en lönsam produktion. Ekonomiskt ansvarig med uppföljningsskyldighet för erhållna objekt. Rollen har fokus på produktiviteten. Ansvarar för budgeten inom projektet, prognoser, arbetsmiljön & säkerhet samt egen personal.

Samordnar mätningsarbetet i ett eller flera projekt. Ansvarar för uppmätning och reglering av mängder mot beställare.

Genomför mätningar, provtagningar och haltbestämningar. Gör kvalitativa och kvantitativa mätningar och bedömningar, utför provtagningar i olika preparat. Riggar upp, trimmar och kalibrerar provutrustning, mätinstrument o dyl. Utför kemiska och/eller biologiska haltbestämningar. Sammanställer och presenterar resultaten i tabell eller diagram.

Ingår i projekt-/platsorganisation med ansvar för tidplanering, ekonomisk uppföljning och avstämning samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Arbetar i ett eller flera projekt samtidigt och rapporterar direkt till platschefen för respektive projekt. Driver och medverkar i förbättringsarbete, utveckling och implementering av ledningssystemet. Leder och medverkar i interna revisioner. Bevakar sitt ämnesområde och ansvarar för att ny information sprids i organisationen.

Utför träarbete inom anläggning och byggnation enligt beställningar och krav. Använder och sköter tekniska hjälpmedel så att utfört arbete uppfyller ställda krav.

Övervakar och sköter driften av asfaltsverk, emulsionskvarnar och färgfabrik.

Utför trafiklinjemålning enligt beställningar och krav. Använder och sköter tekniska hjälpmedel så att utfört arbete uppfyller ställda krav.

Våra affärsområden

  • Anläggning av vägar, broar, vindkraftsfundament med mera
  • Beläggning
  • Drift och underhåll
  • Grundläggning och förstärkning
  • Sanering
  • Vägmarkeringar

Dessutom kan du arbeta med administrativa arbetsuppgifter i någon av våra stabsfunktioner verksamhetsutveckling, ekonomi, HR, information etc.